Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen 

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offertes, werkopdrachten en overeenkomsten.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze voorwaarden waarvan de de klant verklaart kennis te hebben genomen.


Bijstand van derden

De door Hallinto verstrekte diensten ter uitvoering van de Opdracht, zullen uitgevoerd worden door een geautoriseerde medewerkers van Hallinto, (hierna “Admin Consultant”), ondersteund door collega's, zijnde andere bevoegde werknemers van Hallinto en opgevolgd door de bestuurder.

Alle adviezen tijdens de uitvoering van de Opdracht worden verstrekt onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder, echter Hallinto is niet verantwoordelijk voor adviezen waarbij beroep gedaan werd op bijstand van derden of die rechtstreeks door de klant verstrekt werden.

 

Financiële afspraken 

De opdrachten worden uitgevoerd aan een overeengekomen uurtarief en worden gefactureerd per begonnen kwartier. De uurtarieven zijn onderhevig aan indexatie van 2% en worden jaarlijks aangepast op de aanvangsdatum van de samenwerking.

Verplaatsingskosten zijn ten laste van de klant. Het tarief is 0.40 per kilometer. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd op aanvangsdatum van de samenwerking. De afstand wordt berekend met Google Maps.

Verplaatsingen naar andere locaties dan de plaats van uitvoering zullen worden gefactureerd aan hetzelfde tarief.

Andere kosten zijn niet opgenomen in deze prijs. Indien Hallinto tijdens de uitvoering van de opdracht andere kosten maakt die door de de klant moeten gedragen worden, zal zij de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de klant moeten bekomen om deze kosten te kunnen aanrekenen.

 

Facturatie 

De vergoeding en onkosten maken het voorwerp uit van maandelijkse facturatie door Hallinto waarbij betaling gebeurt binnen de 15 dagen na factuurdatum.

De klant beschikt over 10 dagen na ontvangst van de factuur om de realiteit van de erop vermelde prestaties en onkosten na te gaan. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen 10 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke aan reactie binnen die termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Betaling gebeurt op bankrekening Belfius BE40 7995 9654 3263.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder verdere aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 8% van het factuurbedrag met een minimum van 250€, onverminderd de intresten ten belope van 9% per jaar.

Bij niet betaling behouden wij ons het recht om verdere samenwerking op te schorten. Tevens behouden wij het recht voor om de samenwerking van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

 

Vertrouwelijkheid 

De partijen zullen samenwerken in een geest van wederzijdse loyaliteit en geen daden plegen of verklaringen afleggen die in contradictie zouden zijn met de doelstellingen van deze overeenkomst of die activiteiten van de andere zouden discrediteren of bemoeilijken.

Partijen verbinden er zich toe alle interne informatie waartoe zij toegang krijgen, vertrouwelijk te zullen behandelen en ze niet aan derden mede te delen noch te gebruiken, tenzij voor zover nodig voor de uitvoering van deze overeenkomst.

De verplichting tot geheimhouding is niet van toepassing voor informatie:

die publiek gekend was, buiten bekendmaking door één van de partijen of hun aangestelde;

die bekend wordt aan partijen op een niet-confidentiële basis door eender welke bron.


Aansprakelijkheid 

Hallinto verbindt er zich toe, in de uitvoering van haar opdrachten, alle te hare beschikking staande ervaring, know-how en middelen aan te wenden, in overeenstemming met alle aanvaarde professionele, technische en wetenschappelijke normen en standaarden.

Zij zal evenwel niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het gebruik en de aanwending van de door haar verstrekte adviezen, noch voor de beslissingen die door de klant worden genomen welke gebaseerd zijn op zulkdanige adviezen.

De klant erkent uitdrukkelijk alle noodzakelijke en dienstige medewerking te verlenen om de Hallinto toe te laten haar verplichtingen na te komen.

Meer bepaald zal de klant: – een contactpersoon aanstellen; – alle nodige documentatie bezorgen, de vragen voor bijkomende informatie beantwoorden, de discussiepunten oplossen en de nodige beslissingen nemen, en dit binnen een periode van 5 werkdagen volgende op het verzoek van Hallinto. Bovendien waarborgt de klant dat alle informatie, die door hem aan Hallinto in de loop van de uitvoering van deze opdracht overgemaakt wordt, volledig en juist is en dat het gebruik van deze informatie geen inbreuk op rechten van derden vormt.

 

Toepasselijk recht en geschillenregeling 

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op deze overeenkomst.


Algemene Voorwaarden

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x