Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bedrijfsbegeleiding - Hallinto BV

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Hallinto BV met zetel te  3370 Boutersem, Kerkomsesteenweg 25 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0898.877.323. (Hierna: “Hallinto”) voor de diensten verleend door Hallinto in het kader van professionele bedrijfsbegeleiding.

Hallinto is geregistreerd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) als dienstverlener in het kader van het systeem van de kmo-portefeuille met registratienummer DV.0219845.

Definities 

In de onderhavige Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen volgende betekenis:

Klant: De (rechts)persoon met ondernemingsnummer die zich bij Hallinto inschrijft voor een professionele bedrijfsbegeleiding op maat.

Diensten: Een door Hallinto verzorgde bedrijfsbegeleiding op maat, hetgeen consultancy voor en begeleiding van ondernemers bij het verbeteren van interne bedrijfsefficiëntie en het optimaliseren van de bedrijfsvoering inhoudt.

Deze Diensten bestaan uit drie verschillende programma’s, dewelke elk nader worden toegelicht op de website www.hallinto.be, en waarbij voorafgaand aan de inschrijving voldoende informatie en uitleg wordt verstrekt:

  • Time-to-reset programma: een traject van 6, 9 of 12 maanden waarin (de efficiëntie van) uw organisatie wordt aangepakt;
  • Step-by-step programma: een programma waarbij een keuze kan worden gemaakt uit  6 verschillende onderwerpen teneinde uw interne werking te verbeteren;
  •  Ask-me-anything: een mentoring en sparringprogramma. Hierbij gaan de Klant en Hallinto samen kritisch nadenken over de werking van de organisatie van de Klant, waarbij Hallinto een klankbord voor de Klant kan zijn.


Toepasselijkheid 

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, elke tot stand gekomen overeenkomst of elke factuur met betrekking tot de verlening van de Diensten door Hallinto, geldend tussen Hallinto en de Klant.  

2.2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Hallinto zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder ook wordt verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (zoals e-mail)) zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.4. Deze Algemene Voorwaarden en eventuele overeenkomst tussen Hallinto en de Klant, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot de specifiek door de Klant gekozen Diensten en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.

2.5. De Klant verklaart door het invullen van een inschrijvingsformulier of het overmaken van een betaling aan Hallinto een professioneel doeleinde voor ogen te hebben, namelijk het volgen van een professioneel specifiek begeleidingstraject.

2.6. Deze Algemene Voorwaarden zijn als enige van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. De Algemene Voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van Hallinto: [link], zodat de Klant bij de inschrijving voor (één van) de Diensten dient te verklaren dat hij/zij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en bevestigt dat hij/zij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.


Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De Klant die beroep wenst te doen op de Diensten van Hallinto dient zich in te schrijven voor het betreffende programma naar keuze. De inschrijving voor het specifieke programma vindt plaats via de daartoe voorziene inschrijvingsmodule op de website van Hallinto.

3.2. Van zodra de Klant de inschrijving heeft voltooid, zal de Klant door Hallinto worden uitgenodigd teneinde in gezamenlijk overleg na te gaan welk specifiek programma de Klant wenst te doorlopen teneinde ervoor te zorgen dat de Diensten helemaal zijn afgestemd op de wensen en noden van de Klant.

3.3. Nadat Hallinto en de Klant een specifiek programma hebben uitgewerkt, ontvangt de Klant een offerte voor de desbetreffende Diensten dewelke geldig zal zijn gedurende dertig kalenderdagen, tenzij anders aangegeven door Hallinto.

3.4. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Klant de offerte binnen de vooropgestelde termijn digitaal ondertekend aan Hallinto bezorgt en Hallinto de door de Klant ondertekende offerte schriftelijk heeft bevestigd of aanvaard.

3.5. De in offerte opgenomen prijzen worden vermeld op de website, worden uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.6. De Klant is niet gerechtigd de rechten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Hallinto. Hallinto kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.


Prijs, facturering en betaling

4.1. De prijs voor de Diensten staat uitdrukkelijk vermeld op de door de Klant aanvaarde offerte, waarbij de prijs is weergegeven  exclusief BTW.

4.2. Nadat Hallinto de door de Klant ondertekende offerte schriftelijk heeft bevestigd of aanvaard, zal Hallinto een factuur overmaken aan de Klant.

4.3. De facturen van Hallinto dienen betaald te worden binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij Hallinto hiervan uitdrukkelijk schriftelijk afwijkt.

4.4. De Klant heeft de mogelijkheid om het factuurbedrag rechtstreeks te betalen aan Hallinto dan wel om het factuurbedrag te betalen via de KMO-portefeuille (KMO-portefeuille + BTW). De mogelijkheid tot betaling via de KMO-portefeuille is niet mogelijk voor het  Ask-me-Anything-programma.

4.5. Bij gehele of gedeeltelijke niet (tijdige) betaling van een factuur op de vervaldag begaat de Klant een ernstige contractuele wanprestatie.

Vanaf het moment van gehele of gedeeltelijke niet (tijdige) betaling van een factuur op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlintresten verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag aan een conventionele intrestvoet van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 250,00 EUR, voor administratieve kosten en buitengerechtelijke invorderingskosten, onverminderd het recht van Hallinto om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

4.6. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag behoudt Hallinto zich bovendien het recht voor om de aanvang van het verlenen van de Diensten te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot Hallinto de volledige betaling van het factuurbedrag (incl. interesten en kosten) heeft ontvangen.

4.7. Op straffe van verval dient de Klant elke betwisting met betrekking tot een factuur binnen de vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk over te maken aan Hallinto, dit met vermelding van factuurnummer en factuurdatum. Bij gebreke aan betwisting binnen hogervermelde termijn worden de facturen als definitief aanvaard beschouwd.


Annulering

5.1. Nadat de overeenkomst tussen Hallinto en de Klant tot stand is gekomen, is er voor de Klant geen kosteloze annulering meer mogelijk. Indien de Klant de overeenkomst wenst te ontbinden na de inschrijving doch voor aanvang van de dienstverlening, wordt 30% van het factuurbedrag door Hallinto aan de Klant terugbetaald.

5.2. Na aanvang van de dienstverlening door Hallinto heeft de Klant – om welke reden dan ook- de mogelijkheid om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. In dergelijk geval heeft de Klant recht op een terugbetaling van een evenredig deel van de betaalde prijs, afhankelijk van de fase waarin het traject zich bevindt op het ogenblik van beëindiging, doch beperkt tot maximaal 30% van het betaalde factuurbedrag.

5.3. Indien de verlening van de Diensten op initiatief van Hallinto zou worden stopgezet, behoudens in de gevallen van overmacht zoals bepaald in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, heeft de Klant recht op evenredige terugbetaling van de betaalde prijs, meer bepaald de openstaande waarde van het programma waarvoor Hallinto nog geen diensten had verleend.


Opschorting van het verlenen van de Diensten 

6.1. De Klant heeft de mogelijkheid om tijdelijk de Diensten te laten stopzetten mits redelijke motivering.

6.2. Onverminderd deze mogelijkheid tot opschorting, dient het gekozen programma – waarbinnen de Diensten worden geleverd- in ieder geval binnen [periode] na aanvang van het programma volledig te zijn afgerond. Indien deze[TB4] hogervermelde termijn is verstreken, wordt de overeenkomst tussen Hallinto en de Klant geacht te zijn beëindigd, waarbij de Klant geen recht heeft op enige terugbetaling van de betaalde prijs noch op verdere dienstverlening vanwege Hallinto.


Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Onze website, logo’s, teksten, lesmateriaal, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

7.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

7.3. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Diensten te verwijderen of te wijzigen.

7.4. De rechten op de in dit artikel genoemde gegevens blijven in ieder geval eigendom van Hallinto. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hallinto niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden doorgegeven. De Klant is aan Hallinto per vastgestelde overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van 10.000,00 EUR, onverminderd het recht van Hallinto om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.


Privacy

8.1. Hallinto is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming dd. 30 juli 2018.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy via volgende link https://www.hallinto.be/privacy.


Aansprakelijkheid

9.1. Hallinto levert de haar toevertrouwde Diensten steeds naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de regels van de kunst. Hallinto heeft hierbij steeds een inspanningsverbintenis en nooit een resultaatsverbintenis. Hallinto kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het desgevallend niet behalen van een door de Klant gewenst resultaat, mede gelet op het feit dat de samenwerking tussen partijen een actieve medewerking van de Klant vereist.

9.2. Hallinto is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van - door Klant aan te tonen - grove schuld of opzet van Hallinto bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Hallinto is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

9.3. De aansprakelijkheid van Hallinto is in ieder geval beperkt tot maximaal het door de Klant betaalde factuurbedrag voor het betreffende programma.

9.4. Hallinto is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens de Klant verstrekte gegevens.

9.5. Hallinto is niet aansprakelijk voor schade indien de Klant niet binnen acht dagen na kennis te hebben genomen van de schade-oorzaak Hallinto per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk stelt en haar de gelegenheid biedt een onderzoek naar de schade-oorzaak te verrichten.

9.6. Deze aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Hallinto in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Hallinto of een dergelijke derde aansprakelijk is.

9.7. De Klant is gehouden Hallinto te vrijwaren voor alle kosten en schade waarin Hallinto mocht vervallen doordat derden een vordering op Hallinto instellen terzake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de Klant in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

9.8. Indien Hallinto uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Hallinto zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Hallinto, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Hallinto en derden, daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van de Klant.


Overmacht

10.1. Hallinto is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen die te wijten is aan overmacht.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle die de nakoming van de verplichtingen van Hallinto geheel of gedeeltelijk verhindert of onredelijk bezwaard. Hieronder wordt onder meer –en dus niet limitatief- begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, …

10.2. In geval van overmacht:

  • zal Hallinto de Klant hiervan op de hoogte brengen per mail;
  • zullen de verplichtingen van Hallinto worden opgeschort voor de duur van de situatie van overmacht. Wanneer de situatie van overmacht invloed heeft op de levering van de Diensten, zal Hallinto een nieuwe datum regelen met de Klant nadat de situatie van overmacht voorbij is waarop de Diensten opnieuw kunnen worden aangeboden;
  • heeft zowel de Klant als Hallinto de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, doch uitsluitend indien de situatie van overmacht meer dan 6 maanden heeft geduurd. In geval van annulering ingevolge overmacht zal Hallinto, in afwijking van artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, een evenredig deel van de door de Klant betaalde prijs terugbetalen, meer bepaald de openstaande waarde van het betreffende programma waarvoor nog geen diensten werden verleend. In dergelijk geval van ontbinding, zal Hallinto van al haar verplichtingen zijn gekweten en bestaat er in geen geval een verplichting tot schadevergoeding.


Klachten

11.1. Iedere klacht met betrekking tot geleverde Diensten dient tijdig, volledig en duidelijk aan Hallinto te worden medegedeeld per aangetekend schrijven of e-mail. Een klacht binnen de 2 maanden na uitvoering van de Diensten is in ieder geval tijdig. Na verloop van deze termijn zal de klacht niet meer in acht genomen worden.


Nietigheid en volledigheid 

12.1. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Hallinto, met betrekking tot de betreffende Diensten.

12.2. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de Algemene Voorwaarden als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de initiële bepaling het dichtst benadert.

12.3. Het feit dat een partij nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1. Deze Algemene Voorwaarden en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, moeten worden uitgelegd en worden geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.

13.2. Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.

 
{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x